TÉRMINOS Y CONDICIONES

 

Condicions Generals del Contracte d’Adhesió al Circuit de Comerç Social de Santa Coloma de Gramenet

Condicions generals

 1. Dades generals
  1. Notificacions per a l’usuari
  2. Declaració d’informació rebuda
  3. Notificacions per al Circuit
  4. Objecte del contracte
  5. Drets de l’usuari
 2. Condicions d’utilització del Circuit
  1. Condicions generals per a tots usuaris del sistema
  2. Condicions particulars pels Usuaris quan actuïn com a Professionals dins el sistema
  3. Condicions particulars d’ús pels usuaris quan actuïn com a Ordinaris dins el sistema
  4. Drets dels usuaris
  5. Titularitat individual del compte i habilitació de persones autoritzades
  6. Ingrés i utilització del compte
  7. Compliment, rebuig i registre d'ordres dels usuaris
  8. Errors i transaccions no autoritzades
  9. Bloqueig de comptes pel Circuit
  10. Abast de les responsabilitats del Circuit
  11. Durada i resolució del contracte
  12. Modificació de les condicions
  13. Propietat intel·lectual i industrial
  14. Règim de protecció de dades de caràcter personal
 3. Marc legal aplicable

Annex 1. Paràmetres del Compte

 

Aquestes Condicions generals d’ús són un Contracte d’Adhesió (d’ara endavant, “Contracte”) entre vostè actuant com a Usuari del sistema (d’ara endavant “Usuari”) i l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, amb seu a Plaça de la Vila, 1 ­ 08921 Santa Coloma de Gramenet (Barcelona) i NIF: P0824500C, en la seva condició de titular del Circuit de Comerç Social de Santa Coloma de Gramenet (d’ara endavant, “Circuit”).

L’objectiu del Contracte és determinar la participació de l’Usuari com a membre del Circuit de Comerç Social de Santa Coloma de Gramenet, plataforma o sistema de pagament on es presten serveis vinculats a un nou mitjà de pagament digital. La creació d’aquest Circuit, les seves condicions generals i termes de funcionament apareixen definides i regulades en el seu Reglament Municipal específic: https://bop.diba.cat/anuncis/antic/022016011717, aprovat de forma definitiva per l’Ajuntament, del que aquest Contracte és el seu desenvolupament i concreció.

Les parts acorden l’adopció d’aquest CONTRACTE D’ADHESIÓ al Circuit de Comerç Social de Santa Coloma de Gramenet que serà el “contracte marc” que regeixi l’execució de les futures operacions de pagament i altres transaccions amb el degut respecte al marc legal aplicable (veure clàusula 3).

 

Condicions generals 

1. Dades generals

1.1 Notificacions a l’usuari

Les parts acorden utilitzar el correu electrònic indicat per l’usuari en el formulari d’alta a efectes de notificació de qualsevol informació, modificació o eventualitat que pogués resultar rellevant respecte a les condicions d’aquest contracte en particular i a l’operativa del Circuit en General.

Ens comunicarem amb vostè en l'idioma o idiomes en què li hàgim facilitat aquestes Condicions generals d'ús. Accepta que, amb l'excepció de les modificacions d'aquestes Condicions generals d'ús, el Circuit pot proporcionar-li notificacions o una altra informació publicant-la en els llocs web del Circuit (el que inclou la publicació d'informació a la qual solament podrà accedir vostè iniciant sessió en el seu Compte), enviant-la per correu electrònic a l'adreça que apareix en el seu Compte o per correu postal a l'adreça que apareix en el seu Compte, trucant-li per telèfon o enviant-li un missatge de text. Aquestes comunicacions poden incloure avisos d’incidències en el sistema o informació rellevant de l’operativa de pagament.

Si la notificació s'envia per correu electrònic, la considerarem rebuda per vostè tres dies laborables després del seu enviament.

1.2 Declaració d’informació rebuda

Amb l’acceptació de les clàusules previstes en aquest Contracte, l’Usuari declara haver rebut de forma precisa, clara i fàcilment accessible per a ell, l'esborrany d’aquest  Contracte en castellà i/o en català i tota la resta d'informació sobre els següents extrems relatius a les regles bàsiques d'utilització del Circuit, recollides en el Reglament del Circuit Social de Santa Coloma:

1.3 Notificacions pel Circuit

Les notificacions realitzades al Circuit en relació a l’establert en aquest Contracte, incloent les relatives a errors i/o transaccions no autoritzades, s’ha d’enviar per correu postal a la següent adreça:

Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet Circuit de Comerç Social
Plaça de la Vila 1
08970 Santa Coloma de Gramenet (Espanya)

Així mateix, pot escriure per correu electrònic a: gramamoneda@gramamoneda.cat

1.4 Objecte del contracte

L’objecte d’aquest  Contracte és habilitar a adquirir la condició de subjecte participant en el Circuit conforme a les normes que regeixen aquest sistema, recollides en el Reglament del Circuit, publicat en el BOP l'11 de juliol de 2015, i en el present contracte.

1.5 Drets de l’usuari

El subjecte participarà en el Circuit amb la condició d’Usuari el que li permetrà ser titular d'un compte dins del sistema del Circuit de Santa Coloma, realitzar pagaments, rebre fons en Grama pels canals operatius habilitats pel Circuit, transferir fons a altres comptes, sol·licitar la conversió de Grama en euros, beneficiar-se dels incentius i suportar les quotes que al moment de la subscripció del present contracte estiguessin vigents segons el Reglament. Igualment l’Usuari podrà gaudir d'altres serveis, complementaris als anteriors, que es vagin addicionant i amb els quals es vagi enriquint el Circuit de forma successiva a través de les corresponents modificacions que s'aniran comunicant oportunament a cada moment als usuaris.

 

2. Condicions d’utilització del Circuit 

2.1 Condicions generals per a tots els Usuaris del sistema

Les obligacions generals que afecten a tots els Usuaris del sistema són les següents:

 1. Utilitzar els Grama de conformitat amb les condicions que regulin la seva emissió i utilització. En particular, quan sigui donat d’alta en el Circuit en virtut del present contracte, l’usuari haurà de prendre totes les mesures raonables a fi de protegir els elements de seguretat personalitzats de que vagi proveït.
 2. Subministrar tota la informació que requereixi el sistema per al seu correcte funcionament tan des del punt de vista tècnic, com legal. Aquesta obligació comprèn, entre altres extrems, completar el formulari d’informació obligatòria de l’usuari, de forma prèvia a la signatura del present contracte. Aquest formulari apareixerà com a annex al present document, i forma part de la documentació contractual.
 3. Comunicar al Circuit qualsevol canvi sobre la informació anteriorment referida per mantenir aquesta informació actualitzada.
 4. Declarar i confirmar que tota la informació facilitada al Circuit de forma prèvia, simultània a la signatura del present Contracte i durant la vigència del mateix és completa, exacta i veraç. En virtut d’aquesta declaració, el Circuit confiarà que tota la informació proporcionada per l’usuari compleix aquestes exigències, amb l’excepció que el propi Circuit tingui constància que la referida informació és manifestament desfasada, inexacta i incompleta, en aquest cas, podrà decidir la resolució del contracte, aplicant la quota de retirada pre­maduració per a aquells Grama que no hagin aconseguit el seu període de maduració, i, sense perjudici de les sancions que, segons preveu el Reglament del Circuit, li correspongui al presumpte infractor.
 5. No difondre, transmetre o posar a disposició de tercers qualsevol informació, element o contingut del Circuit que suposi una violació de la legislació vigent en matèria de protecció de dades i propietat intel·lectual i industrial, accions respecte de les quals l’usuari serà plenament responsable i sobre les que haurà de respondre davant de tercers afectats i del propi Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, qui podrà sol·licitar la corresponent indemnització per danys i perjudicis en cas que ho consideri necessari.
 6. No actuar amb falta de poder en nom i representació d’altres persones físiques o jurídiques, o suplantant a altres usuaris i subjectes autoritzats per aquests, utilitzant claus de registre a l’accedir al Circuit.
 7. Utilitzar les eines informàtiques del sistema convenientment, estant prohibida qualsevol forma d’ús que pugui danyar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la normal utilització dels Serveis, els equips informàtics o els documents, arxius i tota mena de continguts emmagatzemats en qualsevol equip informàtic (hacking) del Circuit, d’altres usuaris o de qualsevol usuari d’Internet (hardware i software). En aquest sentit, resta prohibida qualsevol intrusió indeguda dins del sistema i fer un ús per cometre qualsevol tipus de delicte o infracció administrativa, com el blanqueig de diners, entre uns altres.
 8. Pagar els impostos que corresponguin per les transaccions realitzades.
 9. Autoritzar a l’entitat proveïdora de serveis tècnics perquè pugui notificar els seus moviments a la AEAT i a les altres autoritats competents que així ho sol·licitin a l’Ajuntament.
 10. Utilitzar la plataforma del Circuit i els seus diferents canals d’actuació de conformitat no només amb la legalitat, sinó també amb la moral i els bons costums generalment acceptats i l’ordre públic. En aquest sentit, està prohibit:
  1. Ofendre a altres usuaris, ja sigui contravenint el seu dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, induint, incitant o promovent actuacions, actituds o pensaments discriminatoris per raó de sexe, raça, religió, creences, edat o condició.
  2. Menyscabar el crèdit o imatge del propi Circuit.
  3. Incitar o promoure actuacions delictives, denigrants, difamatòries, infamants, violentes, que siguin nocives per a la salut i l’equilibri psíquic dels usuaris, induint a un estat inacceptable de temor o d’ansietat.
  4. Incorporar, posar a disposició o permetre accedir a productes, elements, missatges i/o serveis delictius, violents, ofensius, nocius, degradants o, en general.
  5. Utilitzar el Circuit per realitzar accions contràries a la llei.
 11. No desvetllar el PIN a ningú. L’usuari del sistema serà responsable de qualsevol acció que es realitzi en el Circuit amb el seu PIN així com de qualsevol afectació al seu saldo de Grama que guardi relació amb aquesta qüestió.
 12. Sigui la transacció en euros o en Grama, han de mantenir el mateix preu de venda del producte o per la contraprestació d’un servei, així com la mateixa gamma de productes o serveis oferts. Al beneficiari d’una eventual ordre de pagament, aquesta obligació:

  1. li impedeix establir quotes o recàrrecs addicionals al cobrament en Grama en la mesura que la seva acceptació com a mitjà de pagament no li comporta incórrer en despeses diferencials pel mer fet de la seva acceptació
  2. no li impedeix oferir com a avantatge a l’ordenant del pagament, una reducció en la propera compra en Grama, que adoptarà la forma de cupó, una vegada la plataforma digital habiliti aquesta opció.

  Si es produís aquesta situació, l'eventual ordenant del pagament haurà de ser informat de forma prèvia a l'execució de l'ordre de pagament de tal extrem, amb indicació expressa de la quantia final completa de l'operació de pagament amb la despesa addicional o la reducció i sense ells. Aquesta informació es durà a terme:

  1. En tot cas, pel Circuit a través de la seva plataforma digital independentment si la transacció es realitza de forma presencial o n
  2. Pel beneficiari o el seu presentant de forma presencial si la transacció es duu a terme d'aquesta forma. A tals efectes i de forma complementària, els potencials beneficis d'ordres de pagament hauran de tenir a la disposició dels potencials usuaris del Circuit, en tots i cadascun dels establiments des dels quals pugui iniciar-se l'operació de pagament, en un lloc destacat de manera que atregui l'atenció dels usuaris, i exposada de manera que resulti fàcilment llegible, la següent informació:
   1. indicació si la utilització del Circuit genera una despesa addicional o reducció.
   2. import exacte de la despesa addicional o de la reducció o, quan aquest import no pugui ser calculat per endavant per raons objectives, l'import estimat o la base de càlcul que permeti a l'usuari comprovar aquesta estimació.
   3. així com també de qualsevol altra circumstància que pugui condicionar la vinculació d'una despesa addicional o d'una reducció a la utilització d'un instrument de pagament o que pugui resultar rellevant a aquests efectes.

 13. Notificar a l’entitat proveïdora de serveis tècnics del sistema amb la màxima diligència, sense demores indegudes, que s’ha produït o que existeix un dubte raonable sobre els següents extrems:
  1. Notificar a l’entitat proveïdora de serveis tècnics del sistema amb la màxima diligència, sense demores indegudes, que s’ha produït o que existeix un dubte raonable sobre els següents extrems:
  2. Que s’ha dut a terme una operació de pagament no autoritzada o executada incorrectament. El termini per procedir a tal notificació es concretarà a la clàusula 2.2 en funció del tipus d’usuari.
  3. Que s’ha produït una pèrdua o sostracció de les dades de l’usuari/contrasenya d’accés al sistema, o la seva revelació no autoritzada. Aquest deure de comunicació naixerà des del mateix moment que  tingui coneixement de la referida circumstància. L’usuari del sistema respondrà econòmicament de forma íntegra de qualsevol afectació al seu saldo de Grama que guardi relació amb aquesta qüestió fins el moment en què es produeixi aquesta comunicació.
 14. Notificar al Circuit amb la màxima diligència, sense demores indegudes, els casos indicats en la clàusula 2.7 i en els terminis indicats en la clàusula 2.2.
 15. Serà el responsable administratiu, laboral o civil de las infraccions comeses per ell u altres persones a les que autoritzi a utilitzar el seu compte
 16. Serà responsable dels danys que pugui ocasionar a terceres persones per raó de la seva activitat, exonerant de tota responsabilitat a l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet.
 17. Complir tota la normativa que afecta al sistema.

2.2 Condicions particulars pels Usuaris quan actuïn com a Professionals dins del sistema

Respecte a l’obligació de subministrament d’informació al Circuit aquesta comprendrà tant a dades necessàries per identificar i descriure a l’Usuari quan actuï en qualitat de professional, com aquells referits als serveis i productes oferts pel mateix o que constitueixin objecte d’una transacció al moment de dur-la a terme.

 1. Respecte a l’obligació de completesa, veracitat i exactitud de la informació subministrada, recollida a l’apartat 4 de la clàusula 2.1,  aquesta comporta, entre altres extrems, la prohibició d’introduir o difondre en el Circuit informació que sigui ambigua en la descripció dels serveis i productes oferts que pogués induir a error als receptors de la informació. En aquest sentit, qualsevol referència als preus dels productes o serveis que puguin ser objecte de transacció mitjançant el Circuit haurà de ser clara i exacta, indicant si inclou o no els impostos aplicables. I, en igual sentit, queda prohibit realitzar publicitat il•lícita deslleial.
 2. Respecte a l’obligació de notificació d’operacions de pagament no autoritzades o executades incorrectament la referida comunicació haurà de produir-se amb un termini màxim 7 dies naturals  des de la data de la transacció.
 3. No realitzar pràctiques que suposin competència deslleial així com respectar els preus mitjans de mercat dels productes i serveis anunciats en el Circuit.
 4. Declaren sota la seva responsabilitat no haver estat declarades en concurs, ni trobar-se en situació de liquidació.
 5. Tenir una participació responsable i serietat empresarial, complint escrupolosament els compromisos assumits amb els altres usuaris del Circuit.
 6. Obligació del titular del compte de comunicar el cessament de la relació contractual amb la persona autoritzada a operar en el seu compte, en els termes previstos a l’apartat 2 de la clàusula 2.5,  i a donar-li immediatament de baixa del Circuit.

2.3 Condicions particulars pels usuaris quan actuïn com a Ordinaris dins el sistema

Les obligacions generals d’ús, aplicables específicament als Usuaris, quan aquests actuïn en qualitat d’Ordinaris, són les següents:

 1. Respecte a l’obligació de subministrament d’informació al Circuit, referides la clàusula 2.1.2., aquesta comprendrà tan a dades necessàries per identificar i descriure a l’Usuari, com aquells referits als serveis i productes oferts pel mateix o que constitueixin objecte d’una transacció al moment de dur-la a terme, així com també al beneficiari de la transferència.
 2. Respecte a l’obligació de completesa, veracitat i exactitud de la informació subministrada, recollida a l’apartat 4 de la clàusula 2.1.4., aquesta comporta, entre altres extrems, la prohibició d’introduir o difondre en el Circuit informació que sigui ambigua en la descripció dels serveis i productes oferts que pogués induir a error als receptors de la informació. En aquest sentit, qualsevol referència als preus dels productes o serveis que puguin ser objecte de transacció mitjançant el Circuit haurà de ser clara i exacta, indicant si inclou o no els impostos aplicables. I, en igual sentit, queda prohibit realitzar publicitat il·lícita deslleial.
 3. La informació subministrada pel l’Usuari en la seva reclamació podrà ser demanada per escrit en un termini de 10 dies laborables des del contacte telefònic inicial.
 4. Respecte a l’obligació de notificació d’operacions de pagament no autoritzades o executades incorrectament a la qual fa referència a l’apartat 13 de la clàusula 2.1.13, la referida comunicació haurà de produir-se amb un termini màxim 13 mesos des de la data del deute o de l'abonament.
 5. Tenir una participació responsable i seriosa com a usuari Ordinari, complint escrupolosament els compromisos assumits amb els altres usuaris del Circuit.
 6. Obligació del titular del compte de comunicar el cessament de l’autorització efectuada amb la persona autoritzada a operar en el seu compte, en els termes previstos a l’apartat 2 de la clàusula 2.4, i a donar­ li immediatament de baixa del Circuit.

2.4 Drets dels usuaris quan actuïn com a Ordinaris dins el sistema

Amb les excepcions indicades en la clàusula 2.9, els drets dels usuaris Ordinaris són els següents:

 1. Dret d’admissió en el sistema quan es compleixin els requisits establerts en el reglament.
 2. Dret a tenir una disponibilitat immediata dels Grama en el seu compte per part de l’usuari que sigui beneficiari d’una transacció de forma simultània a la confirmació de l’ordre de pagament.
 3. Dret a accedir a la informació de l’estat del seu compte en tot moment.
 4. Dret a ser informats de forma permanent, fàcil, directa i gratuïta, entre altres extrems:
  1. Sobre les condicions tècniques i d’altres índole necessàries per la correcta operativa del Circuit.
  2. Sobre els diferents mitjans de caràcter tècnic que augmentin els nivells de la seguretat de la informació i permetin, entre altres, la protecció enfront de virus informàtics i programes espia, i la restricció dels correus electrònics no sol·licitats.
  3. Sobre les modificacions que l’Ajuntament proposi al present contracte o a les regles de funcionament del Circuit en general perquè pugui, en tot cas, manifestar eventualment la seva oposició. Aquesta informació comprèn el contingut i abast de la modificació proposada, el termini per manifestar la seva oposició i la consegüent voluntat de resolució del contracte, així com l’entrada en vigor de les noves mesures proposades. S’entendrà que l’Ajuntament ha fet efectiu aquest dret d’informació a l’usuari mitjançant la inclusió d’aquesta informació exigida a la pàgina o lloc principal d’Internet del Circuit, ja sigui mitjançant avisos específics en accedir al compte o altres tècniques que permetin a l’usuari detectar fàcilment i comprensiblement novetats que resultin rellevants per a l’operativa del Circuit. La referida inclusió serà prova suficient del compliment d’aquesta obligació.
 5. Dret a què el Circuit li garanteixi que:
  1. els elements de seguretat personalitzats només siguin accessibles per al propi usuari.
  2. en tot moment, estan disponibles mitjans adequats i gratuïts que permetin a l'usuari efectuar les comunicacions a les quals està obligat, segons la clàusula 2.1.13, i la sol·licitud de desbloqueig del compte, en el cas que hagi tingut lloc. A tals efectes, el Circuit facilitarà mitjans a l'usuari que li permetin demostrar que va efectuar les referides comunicacions, almenys 18 mesos següents a la mateixa. En tot cas, si el Circuit no tingués disponibles mitjans adequats perquè pugui notificar-se en tot moment la pèrdua o la sostracció d'un instrument de pagament, l'usuari­ Ordinari no serà responsable de les conseqüències econòmiques que es poguessin derivar de la utilització d'aquest instrument de pagament, excepte en el cas que hagi actuat de manera fraudulenta.
  3. Posarà a disposició de l'usuari els mitjans que li permetin demostrar que, va efectuar les comunicacions referides en l'anterior lletra b, durant els 18 mesos següents a les mateixes.
  4. en tot moment, estan disponibles mitjans adequats i gratuïts que permetin a l'usuari efectuar les comunicacions a les quals està obligats, segons la clàusula 2.1.13 i la sol·licitud de desbloqueig del seu compte, en el cas que aquesta hagi tingut lloc, en els termes previstos en la clàusula 2.9 d’aquest contracte.
  5. S'ha impedit la realització de qualsevol operació una vegada que l'usuari ha notificat la pèrdua o sostracció de les dades de l'usuari/contrasenya d'accés al sistema, o la seva revelació no autoritzada, en els termes previstos en la clàusula 2.1.13. En tot cas, excepte actuació fraudulenta, l'usuari no suportarà cap conseqüència econòmica per la utilització, amb posterioritat a la notificació al fet que es refereix l'apartat 13 b de la clàusula 2.1 d’aquest contracte.
  6. En els casos en què l'usuari negui haver autoritzat una operació de pagament ja executada o al·legui que aquesta es va executar de manera incorrecta, que la càrrega de la prova que l'operació de pagament va ser autentificada, registrada amb exactitud i comptabilitzada, i que no es va veure afectada per un error tècnic o qualsevol altre deficiència, correspondrà a l'entitat o unitat que proveeixi els serveis tecnològics al Circuit. A tals efectes, per demostrar que l'operació de pagament va ser autoritzada per l'ordenant i que aquest va actuar de manera fraudulenta o va incomplir deliberadament o per negligència greu una o diverses de les seves obligacions d'usuari, previstes en les clàusules 2.1 i 2.2, el Circuit no només utilitzarà el registre de la utilització de pagament sinó els registres de totes les comunicacions que permetin identificar les característiques del terminal, utilitzat per realitzar l'ordre de pagament, descartar l'existència de manipulacions, així com la informació de l'empresa proveïdora de l’internat sobre el titular del seu contracte.
  7. En cas que s'executi una operació de pagament no autoritzada, procedirà a la devolució immediatament de l'import de l'operació no autoritzada i, si escau, al restabliment en el compte de pagament en què s'hagi degut aquest import l'estat que hauria existit de no haver-se efectuat l'operació de pagament no autoritzada. No obstant l'anterior, l'usuari ordenant:
   • suportarà fins a un màxim de 150 euros, les pèrdues derivades d'operacions de pagament no autoritzades resultants de la utilització del Sistema de pagament indegut, conseqüència d'un “mitjà de pagament ha estat extraviat o sostret”.
   • afrontarà el total de les pèrdues que afronti com a conseqüència d'operacions de pagament no autoritzades que siguin fruit de la seva actuació fraudulenta o de l'incompliment, deliberat o per negligència greu, d'una o diverses de les seves obligacions, recollides en les clàusules 2.1 i 2.2 d’aquest contracte.
  8. A la devolució d'operacions de pagament que ja hagin estat executades i que haguessin estat iniciades pel beneficiari o a través del mateix sempre que es donin les següents circumstàncies:
   • Primera, quan es va donar l'autorització, aquesta no especificava l'import exacte de l'operació de pagament.
   • Segona, aquest import supera el que l'ordenant podia esperar raonablement tenint en compte les seves anteriors pautes de despesa, les condicions del seu contracte marco i les circumstàncies pertinents al cas.
   • Tercera, en la petició de devolució al Circuit, l'ordenant ha d'aportar dades de fet referents a les circumstàncies anteriorment descrites en els anteriors apartats i, i ii.
   • Cinquena, l'ordenant sol·licita la devolució durant un termini màxim de 8 setmanes, explicades a partir de la data de deute dels fons en el seu compte.
    Si concorren totes aquestes circumstàncies, en el termini de 10 dies hàbils des de la recepció d'una sol·licitud de devolució, El circuit retornarà l’import íntegre de l'operació i pagament o bé justificarà la seva denegació de devolució, indicant, en aquest cas, els procediments de reclamació, judicials i extrajudicials, a la disposició de l'usuari.
  9. Dret a rebre un servei d'atenció a l'usuari adequat a les seves necessitats en els termes recollits en l'art. 15 del Reglament del Circuit.
  10. Dret a interposar recurs de reposició o d'alçada davant l'alcaldessa o el regidor o el regidor o regidora en qui delegui davant qualsevol acte o resolució derivada del sistema que finalitzi procediment o pugui vulnerar drets. Una vegada esgotada la via administrativa, a l'empara del previst en l'article 50 de la Llei de Serveis de Pagament, les reclamacions plantejades contra l'Ajuntament, en la seva condició de proveïdor de servei de pagament que el Circuit implementa, es resoldran pels procediments de reclamació extrajudicial, prevists en la Llei 44/2002, de 22 de novembre, de mesures de reforma del sistema financer.
  11. Una vegada s'hagi tramitat la sol·licitud de conversió de Grama a euros, dret al cobrament íntegre o parcial, segons correspongui, de l'import sol·licitat per a la conversió, mantenint la paritat amb l'euro.
  12. I, finalment, en cas de desaparició del sistema, dret a convertir els seus Grama en euros, sense que, en cap cas, pugui imposar-se, en tal cas, una cota de retirada pre­maduració.

2.5 Titularitat individual del compte i habilitació de persones autoritzades.

 1. El compte és únic, personal i intransferible i va vinculat a la identitat del titular del mateix. No està permesa la cessió, el canvi de titulars d'un compte, ni canvis en altres elements que contribueixin a la identificació dels subjectes en la transacció, tret que tals canvis vinguessin imposats per canvis legals o decisions judicials obligatòries que hauran d’acreditar-se documentalment.
 2. El titular del compte, una vegada donat d'alta com a usuari, podrà habilitar, sota la seva responsabilitat, a persones físiques per operar amb el seu compte. Aquestes es denominaran “persones autoritzades”
 3. Les persones autoritzades hauran de tenir necessàriament un vincle directe amb el titular del compte en virtut d'una relació contractual laboral o de qualsevol altre tipus. En raó de l'existència d'aquest vincle directe, aquesta habilitació no constitueix la infracció prevista en l'article 42.4 del Reglament del Circuit.
 4. Els aspectes més rellevants de l'actuació de les persones autoritzades en el Circuit a prendre en consideració són els següents
  1. En ser habilitades com les persones autoritzades i en atenció a les possibilitats ofertes per la plataforma digital del Circuit, el titular haurà de determinar l'abast o tipus de les operacions que aquests puguin realitzar ja sigui precisant, el tipus d'operacions que poden realitzar o no (rebre o no pagaments, poder realitzar pagaments o no, sol·licitar la conversió anticipada, sol·licitar la conversió a venciment), la quantitat d'euros de les transaccions que puguin realitzar al dia, així com també el tipus d'informació sobre el compte a la qual poden accedir.
  2. En atenció a l'abast concret de tal habilitació, totes les operacions i actuacions dutes a terme per la persona autoritzada seran imputades a la persona titular del compte que respondrà per elles com si les hagués realitzat ell mateix enfront del Circuit.
  3. El cessament d'aquesta relació contractual entre el titular i la persona autoritzada comportarà que el titular del compte tingui l'obligació de donar de forma immediata la baixa del Circuit a aquesta persona autoritzada a través del dispositiu corresponent que es trobi disponible en la plataforma. Mentre, no procedeixi d'aquesta forma, encara havent desaparegut el referit vincle, a l'efecte de qualsevol eventualitat que pogués esdevenir respecte a la seva actuació en el Circuit, respondrà el titular del compte.

2.6 Ingrés i utilització del compte

Sobre la manifestació i revocació del consentiment de l'ordre de pagament i límits a ordre de pagament en el cas de treballadors assalariats i autònoms dependents econòmicament.

 1. El titular d'un compte o la persona autoritzada podrà tenir accés o operar amb el compte només a través dels mitjans o canals que les parts que vagin a realitzar la transacció convinguin entre els previstos en el Circuit, els quals són el lloc Web i l’App.
 2. El titular d'un compte podrà realitzar les següents operacions:
  1. consultar el saldo i moviments del seu compte.
  2. realitzar operacions de pagament o transferències
  3. sol·licitar la conversió de Grama per euros.
  4. habilitar a determinades persones físiques a actuar com a persones autoritzades en els termes previstos als apartats 2, 3 i 4 de la clàusula 2.5.
 3. La persona autoritzada, segons com hagi estat la configuració donada al seu perfil pel titular del compte sobre la qual opera, podrà realitzar les mateixes operacions, recollides a l'apartat anterior, amb l'excepció de la recollida en la seva lletra d.
 4. En el futur, cap la possibilitat que el Circuit habiliti altres operacions, la realització de les quals podrà ser voluntària o obligatòria, en l'últim cas de la qual, serà necessari, en tot cas, que el Circuit habiliti un termini perquè l'usuari pugui oposar-se a la imposició de la mateixa i decidir conseqüentment la resolució del contracte. En tal cas, la quota de retirada pre­maduració no serà aplicable respecte als Grama que no haguessin aconseguit la maduresa per a la seva conversió.
 5. Per realitzar operacions de pagament, mitjançant la Web o l’App., l'ordenant, sigui el titular o la persona autoritzada haurà de
  1. de forma prèvia donar el seu consentiment a l'ordre de pagament, procedir de la següent manera:
   1. Primer, haurà d'ingressar en el compte de la qual és titular o persona autoritzada i a la qual vol imputar el càrrec del pagament a efectuar. Aquest ingrés tindrà lloc mitjançant la introducció de la seva identitat d'usuari i el seu PIN.
   2. Segon, haurà de seleccionar i activar entre les diferents opcions possibles, la que consisteixi a “realitzar pagament”.
   3. Tercer, haurà d'identificar a l'eventual beneficiari del pagament, segons les diferents opcions disponibles i habilitades per la plataforma digital del Circuit al moment de realitzar la transacció (NIF, nom social de l'usuari, codi QR).
   4. Quart, haurà d'introduir la quantitat a pagar i el concepte objecte de la transacció.
   5. Cinquè, haurà de seleccionar i activar “realitzar pagament”. En aquest moment encara no s'haurà produït el consentiment de l'ordre de pagament.
  2. El consentiment de l'ordre de pagament es produirà de forma immediata al moment en què l'usuari seleccioni i activi “confirmar”. I al seu torn, el consentiment comporta l'execució immediata de l'ordre de pagament. L'assentament de la transacció en els respectius comptes de l'usuari/ordenant i de l'usuari/beneficiari serà simultània gràcies a procediments informàtics. L’usuari rebrà un correu electrònic de confirmació del pagament.
  3. Aquesta simultaneïtat i automatisme garanteix la liquiditat immediata del Grama, de forma similar a l'efectiu en la moneda de curs legal, i determina la irrevocabilitat de l'ordre de pagament en el Circuit una vegada hagi estat “confirmada” l'ordre de pagament, tret que el beneficiari accepti la seva revocació a instàncies de l'ordenant.
 6. Quan una ordre de pagament s’executi de forma errònia perquè l’ordenant hagués identificat incorrectament al beneficiari, l’Ajuntament no serà responsable de la execució d’aquesta operació de pagament. No obstant això, l’Ajuntament farà els esforços raonables per recuperar els fons de l’operació de pagament. En cas de recuperació del fons, l’Ajuntament podrà cobrar a l’usuari professional les despeses per la recuperació dels fons.
 7. Quan un usuari professional negui haver autoritzat o sol•licitat qualsevol operació ja executada o al•legui que aquesta es va executar de manera incorrecta, correspondrà al Circuit demostrar que la corresponent operació va ser autenticada, registrada amb exactitud i comptabilitzada i que no es va veure afectada per una fallada tècnica o qualsevol altra deficiència.
 8. A l’efecte de l’establert en la clàusula anterior, l’Usuari accepta que serà prova suficient  el registre que obri en poder del Circuit respecte a les operacions executades per demostrar que aquestes van ser autoritzades per l’ordenant, o que aquest va actuar de manera fraudulenta o va incomplir deliberadament o per negligència greu una o diverses de les obligacions de l’usuari regulades en el present contracte. A aquest efecte, resultarà especialment aquelles relatives a l’adopció de totes les mesures raonables a fi de protegir els elements de seguretat personalitzats que s’hi hagi  proveït i les relatives a l’obligació de notificació, recollida en la clàusula 2.1.13.
 9. En el cas que l'ordre de pagament tingués com a beneficiari a un treballador o a un autònom econòmicament depenent, en els termes definits, respectivament, en la legislació laboral i en la legislació sobre l'estatut del treballador autònom, la transferència ordenada pel seu ocupador o per aquell que sigui el seu client principal no podrà ser, en cap cas, superior al 30% del seu sou o de la contribució econòmica convinguda per l'exercici professional de la seva activitat, per l'execució de l'obra o prestació de servei.
 10. En els casos de deute domiciliat periòdic, l'usuari podrà revocar l'ordre de pagament com molt tard al final del dia hàbil anterior al dia convingut per al deute dels fons en el compte de l'ordenant, sent necessari en tot cas l'acord del beneficiari. (veure art. 37.3 Llei de serveis de pagament). Podria cobrar­ se les despeses generades per la revocació si el titular del Circuit ho estima oportú, en tot cas, informarà aquest últim de tal possibilitat i del muntant exacte si escau, abans de fer efectiva aquesta revocació.

2.7 Compliment, rebuig i registre d'ordres dels usuaris

 1. Les parts pacten que el Circuit només atendrà les ordres de pagament enviades al Circuit pels canals de pagament anteriorment indicats únicament quan vagin acompanyades de les claus requisits tècnics o indicacions establerts prèviament en els Manuals d'Instrucció i una altra documentació relativa a l'operativa del Circuit, que estarà degudament actualitzada i a la disposició dels usuaris a través la corresponent de Web del Circuit: gramamoneda.cat.
 2. Si el Circuit rebutgés l'execució d'una operació dins del Circuit per l'usuari ordenant, haurà de notificar de forma gratuïta a l'usuari aquesta negativa i, en tant que sigui possible, els motius de la mateixa, així com el procediment per rectificar els possibles errors de fet que l'hagin motivat, tret que una normativa vigent ho prohibís en un cas concret. Aquesta notificació es realitzarà per missatge enviat a l'adreça de correu, autoritzada per a comunicacions, i mitjançant avisos en accedir al compte.
 3. El Circuit resta autoritzat a guardar registre, ordres i tot tipus d'actuacions dels usuaris respecte a les operacions realitzades en el Circuit així com de les converses telefòniques que mantingui amb el Titular i persones autoritzades vinculades amb el Circuit. En cas que l’Ajuntament gravi converses telefòniques amb els usuaris del Circuit informarà a l’usuari d’aquest fet en cada conversa.

2.8 Errors i transaccions no autoritzades

 1. Identificació d'errors i/o transaccions no autoritzades. Pot consultar el seu historial de transaccions a qualsevol moment, només ha d'iniciar una sessió en el seu Compte en el lloc web del Circuit i fer clic en sobre del seu compte d’usuari. És molt important que informi immediatament al Circuit si té motius per creure que s'ha produït qualsevol de les següents activitats:
  1. s'ha enviat una transacció no autoritzada des del seu Compte.
  2. s'ha produït un accés no autoritzat al seu Compte.
  3. la seva contrasenya o número PIN per mòbil s'ha vist compromès.
  4. s'ha perdut, li han robat o s'ha desactivat qualsevol dispositiu que hagi usat per accedir als Serveis.
  5. algú ha transferit o pot haver transferit diners des del seu Compte sense el seu permís. Ha d’informar-nos immediatament així mateix si té raons per creure que s'ha produït un error de qualsevol altre tipus en el seu Compte. Per notificar al Circuit immediatament qualsevol dels esdeveniments esmentats, es compromet a supervisar atentament el seu compte de forma regular.
 2. Notificació al Circuit d'errors, transaccions no autoritzades o ús indegut o no autoritzat del seu Instrument de Pagament. Ha de notificar-nos si creu que hi ha hagut o que hi haurà un error, una transacció no autoritzada, o un ús indegut o no autoritzat del seu Instrument de Pagament o en el seu Compte, trucant per telèfon o escrivint per e-mail seguint les indicacions de la clàusula 1.3. Si inicialment ens proporciona aquesta informació per telèfon, podem requerir-li que enviï la seva reclamació o pregunta per escrit en els terminis indicats en la clàusula 2.2. Ha de proporcionar-nos tota la informació que disposi sobre les circumstàncies de qualsevol error, transacció no autoritzada o ús indegut o no autoritzat del seu Instrument de pagament o el seu Compte i seguir tots els passos raonables sol·licitats per ajudar al Circuit en la seva recerca. Podem proporcionar a tercers informació que considerem rellevant en tals circumstàncies d'acord amb la nostra Política de privadesa.
 3. Revisió d'informes d'errors. Li informarem del resultat de la nostra recerca en un termini de 20 Dies laborables des que rebem la seva notificació. Si hem comès un error, ho corregirem ràpidament. No obstant això, si necessitéssim més temps, podem trigar un màxim de 30 dies a investigar la reclamació o el dubte. Quan acabem la investigació, li informarem dels resultats de la mateixa en un termini de 3 dies laborables. Si determinem que no hi havia cap error, li enviarem una explicació per escrit i recuperarem l'import abonat en el seu compte en relació amb el suposat error.
 4. Responsabilitat per transaccions no autoritzades. Si informa que hi ha hagut un accés indegut al seu Compte, ho verifiquem i no hi ha proves que indiquin frau o negligència deliberada o greu per la seva banda, li reemborsem la totalitat dels imports de totes les transaccions no autoritzades realitzades amb el seu Compte, sempre que ens hagi informat de l'accés indegut al seu compte en els terminis indicats en la clàusula 2.2. Quan creguem fonamentadament que es requereix una recerca més exhaustiva per aclarir les circumstàncies que envolten a l'Accés indegut al seu Compte del que s'ha informat, seguirem el mateix procés que l'exposat en el punt anterior per a aquesta recerca.

2.9 Bloqueig de comptes pel Circuit.

 1. El Circuit es reserva el dret a bloquejar el compte d'un usuari determinat per raons objectivament justificades relacionades amb la seguretat, la viabilitat del Circuit i la sospita d'una utilització no autoritzada o fraudulenta del mateix.
 2. En els supòsits contemplats en la clàusula anterior, el Circuit informarà del referit bloqueig i dels motius per a això a l'usuari mitjançant un missatge de correu dirigit a l'adreça electrònica, autoritzada per realitzar notificacions i comunicacions i, en tot cas, en el moment que vulgui accedir al seu compte. De ser possible, aquesta comunicació es produirà amb caràcter previ al bloqueig i, en cas contrari, immediatament després del mateix, tret que la comunicació de tal informació resulti compromesa per raons de seguretat objectivament justificades o anés contrària a qualsevol altra disposició normativa, com la relativa a la lluita contra el blanqueig de capitals i finançament del terrorisme.
 3. El Circuit ordenarà desbloquejar el compte de l'usuari una vegada hagin deixat d'existir els motius per bloquejar la seva utilització. L'anterior s'entendrà sense perjudici del dret de l'usuari a sol·licitar el desbloqueig en tals circumstàncies. El desbloqueig del compte es realitzarà sense cost per a l'usuari del servei de pagament.

2.10 Abast de les responsabilitats del Circuit

 1. El Circuit no serà responsable per la informació transmesa i emmagatzemada a petició dels usuaris sempre que:
  1. no tingui coneixement efectiu que l'activitat emmagatzemada és il·lícita o que lesiona béns o drets de tercers susceptibles d'indemnització. S'entendrà que l'Ajuntament té coneixement de tals circumstàncies quan l'autoritat competent hagi declarat la il·licitud de les dades o s'hagués declarat l'existència d'una lesió a tercers, i aquest conegués la corresponent resolució.
  2. I, si ho tenen, ha actuat amb diligència per retirar les dades.
 2. El Circuit no garanteix la disponibilitat i continuïtat del funcionament del Portal i dels Serveis en la mesura que aquesta depengui de serveis que no formen part pròpiament del Circuit. En conseqüència, tampoc és responsable pels danys i prejudicis que poguessin derivar-se de la falta de disponibilitat i continuïtat abans referida. En tot cas, quan això sigui raonablement possible, el Circuit advertirà prèviament de les interrupcions en el funcionament del Portal i dels Serveis. Tal preavís no procedirà quan la interrupció o la suspensió del funcionament del Portal atengués a l'ordre que l'autoritat competent hagués ordenat en aquest sentit, en exercici de les competències que legalment tingui atribuïdes.
 3. El Circuit tampoc garanteix la utilitat del Portal i dels Serveis per a la realització de cap activitat en concret, ni la seva infal·libilitat i, en particular, encara que no de manera exclusiva, que els Usuaris puguin efectivament utilitzar el Portal i els Serveis, accedir a les diferents pàgines Web que formen el Portal o a aquelles des de les quals es presten els Serveis.
 4. El Circuit no té cap control sobre, ni assumeix la responsabilitat o la legalitat dels productes o serveis pagats amb el seu Servei.

2.11 Durada i resolució del contracte

 1. La durada inicial del contracte és d'un any, prorrogant-se de forma indefinida si les parts no manifesten la seva oposició expirat aquest primer any.
 2. El titular del compte podrà procedir a la resolució del contracte en qualsevol moment amb les següents condicions:
  1. sempre serà necessari un preavís amb un mes d'antelació
  2. si el compte presentés un saldo a favor del Circuit, el titular haurà de procedir al previ pagament de l'esmentat saldo.
  3. si el compte presentés Grama que no haguessin aconseguit el seu període de maduració, el titular haurà d'optar entre:
   1. O esperar a fer efectiu aquest període.
   2. O pagar la quota de retirada pre­maduració.
    Si tanca el seu Compte mentre estem realitzant una investigació relativa a blanqueig de diners, podem retenir els seus fons durant un màxim de 30 dies mentre duri la investigació.
 3. El Circuit podrà resoldre el present contracte quan concorri alguna de les següents circumstàncies i sota les següents condicions:
  1. en cas de la comissió de tres infraccions molt greus, en els termes previstos en l'article 45 del Reglament del Circuit, o d'actuacions reiterades que posin en perill la viabilitat mateixa del sistema en la seva configuració actual, com la paritat entre l'euro i la Grama. En aquests casos, el Circuit haurà de procedir a comunicar-ho en ocasió de la notificació de la sanció, i fer­la efectiva en un període no inferior a 15 dies d'aquella notificació.
  2. en aquells supòsits en els quals el Circuit procedeixi a la resolució del contracte en atenció a actuacions presumptament delictives vinculades, entre altres, al blanqueig de capitals i finançament del terrorisme. En tals casos, cap preavís serà preceptiu.
  3. en el supòsit que el compte tingui saldo zero i no hagi rebut cap anotació en deure o en haver-hi, en tots dos casos durant un període igual o superior a 24 mesos, o quan, estant registrat com a compte inactiu, presenti saldo zero o saldo a favor del Circuit, encara que sigui com a conseqüència del càrrec de bonificacions si les hagués.
  4. en cas de cessament del sistema, el Circuit realitzarà un preavís amb una antelació mínima de 2 mesos.
 4. De cobrar-se despeses periòdiques pels serveis del Circuit, al moment de la resolució del contracte, l'usuari del Circuit només abonarà la part proporcional deguda fins a la resolució del contracte i si s'haguessin pagat a compte, es reemborsaran de manera proporcional.
 5. Les disposicions de la present clàusula no impedeixen el dret de les parts a sol·licitar la declaració de nul·litat del present contracte, segons el codi civil.

2.12 Modificació de les condicions

 1. El Circuit podrà proposar qualsevol modificació de les condicions previstes en aquest contracte i de la informació relativa a l'operativa del Circuit, comunicant-la amb una antelació no inferior a 2 mesos respecte a la data d'entrada en vigor de la modificació proposada. La comunicació de les modificacions es realitzarà a través del Web del Circuit per a l'usuari i a través del correu electrònic, indicat a l'efecte de notificacions per propi usuari en el present contracte. Totes aquestes comunicacions hauran de destacar-se i explicar-se amb claredat.
 2. L'aplicació de les modificacions es farà efectiva si vençut el termini del preavís, el titular del compte no ha manifestat la seva oposició. En cas contrari, el Circuit notificarà la resolució del contracte en la mateixa data prevista per a l'aplicació de les modificacions sense cap cost ni aplicació de la quota de retirada de pre­maduració.
 3. No obstant l'anterior, el Circuit podrà aplicar de forma immediata aquelles modificacions que inequívocament resultin més favorables per a tots els usuaris del Circuit.

2.13 Propietat intel·lectual i industrial

 1. El Circuit, tots els seus continguts, marques, la informació i materials continguts en el mateix, l'estructura, selecció, ordenació i presentació dels seus continguts i els programes d'ordinador utilitzats en relació amb el mateix estan protegits per drets de propietat intel·lectual i industrial titularitat del Circuit o de tercers.
 2. Tret que fos autoritzat per escrit pel Circuit o, si escau, pels tercers titulars dels drets corresponents, o tret que això resulti legalment permès, l'Usuari no podrà reproduir, transformar, modificar, desencadellar, realitzar enginyeria inversa, distribuir, llogar, prestar, posar a disposició o permetre l'accés al públic a través de qualsevol modalitat de comunicació pública de cap dels elements referits en el paràgraf anterior.
 3. En particular, queda terminantment prohibit:
  1. La utilització dels textos, imatges, anuncis i qualsevol altre element inclòs en el present lloc web per a la seva posterior inclusió, total o parcial, modificats o originals, en altres llocs Web aliens al Circuit sense comptar amb l'autorització prèvia i per escrit del Circuit.
  2. La supressió de signes identificatius dels drets de propietat industrial o de qualsevol altre del Circuit o dels tercers, que figurin al portal.
  3. La manipulació de qualssevol dispositius tècnics establerts pel Circuit, o per tercers, ja sigui al portal del Circuit, en qualsevol dels materials, elements o informació obtinguts a través del mateix, per a la protecció dels seus drets.
 4. Vostè concedeix al Circuit el dret a utilitzar i representar el nom de la seva empresa, les seves marques comercials i logotips en el nostre lloc web i en les nostres aplicacions per a mòbil i aplicacions web amb la finalitat de mostrar la informació sobre la seva empresa i els seus productes i serveis al Circuit.
 5. En proporcionar-nos contingut o publicar-lo (en cada cas per a la publicació, amb o sense connexió a Internet) utilitzant els Serveis, concedeix al Circuit un dret no exclusiu, irrevocable, lliure de drets d'autor per exercir tots els drets de copyright, publicitat, marques comercials, bases de dades i drets de propietat intel·lectual sobre els seus drets sobre el contingut, en qualsevol mitjà conegut ara o per conèixer en el futur.
 6. Declara i garanteix que cap dels següents supòsits infringeix cap dret de propietat intel·lectual:
  1. la seva provisió de contingut per a nosaltres.
  2. el seu enviament de contingut mitjançant els Serveis.
  3. l'ús que fa el Circuit de tal contingut (incloses les obres derivades del mateix) en relació amb els Serveis.

2.14 Règim de protecció de dades de caràcter personal

Les dades personals facilitades a l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet s’utilitzaran per a poder gestionar la seva participació en el sistema. La base jurídica del tractament de dades personals és l’execució d’un contracte en el que l’interessat és part. Quan l’usuari del Circuit sigui persona jurídica, en relació amb les dades de les persones de contacte, la base jurídica del tractament és l’interès legítim. En aquest últim cas, l’usuari s’obliga a informar als interessats del contingut d’aquesta clàusula. En el cas que l’Usuari habiliti a persones autoritzades per operar amb el seu compte, la base jurídica del tractament d’aquestes dades és el consentiment dels interessats prèviament obtingut per l’Usuari. En aquest sentit, l’Usuari es fa responsable de sol·licitar el consentiment exprés i de facilitar la informació prevista en aquesta clàusula.

L’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet podrà publicar la imatge dels usuaris del sistema juntament amb els seu nom i cognoms a través de la seva pàgina web corporativa, publicacions pròpies, xarxes socials en que l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet té presència als efectes de donar publicitat al sistema. Les dades es conservaran mentre que l’usuari estigui adherit al sistema o fins que l’usuari revoqui el consentiment atorgat a l’efecte.

Les seves dades també podran ser utilitzades per mantenir informat a l’usuari, incloent per mitjans electrònics, sobre novetats del CCS i noves funcionalitats del servei. Les dades tractades amb aquesta finalitat es conservaran fins el moment en què l’usuari es doni de baixa del sistema en tant que aquests comunicacions són necessàries pel bon funcionament del Circuit de Comerç Social de Santa Coloma i no poden ser considerades comunicacions comercials.

Les dades es podran comunicar als següents destinataris tercers: Administracions públiques pel compliment d’obligacions legals. A més, es podran comunicar a les següents categories d’encarregats: proveïdors de comunicacions i hosting, proveïdors de software de gestió, proveïdors de suport tècnic i proveïdors d’assessorament comptable, legal, financer i auditors. L’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet podrà transferir les dades de caràcter personal a Encarregats del tractament ubicats fora de l'Espai Econòmic Europeu (EEE). En aquests casos s’adoptaran garanties adequades per a la seguretat en la transferència internacional de dades personals. Les dades seran conservades durant el termini de tota la relació contractual i una vegada finalitzada aquesta, durant els terminis de conservació i prescripció de responsabilitats legalment previstes.

L’interessat podrà exercir en qualsevol moment els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació, oposició o portabilitat mitjançant correu electrònic dirigit a gramamoneda@gramamoneda.cat o bé mitjançant escrit dirigit a l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, Plaça de la Vila 1, 08970 Santa Coloma de Gramenet (Espanya). També pot contactar amb el nostre Delegat de Protecció de dades de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet (dpd@gramenet.cat o Plaça de la Vila 1, 08921 – Santa Coloma de Gramenet). L’interessat tindrà dret a presentar reclamació davant l’autoritat de control competent. L’informem que no facilitar la informació sol·licitada pot implicar la impossibilitat de formalitzar o donar compliment a l’objecte del contracte.

 

3. Marc legal aplicable

Al present contracte d'adhesió li seran aplicable, entre unes altres, les disposicions de les següents lleis:

 

Annex 1. Paràmetres del Compte

Amb data 25 de desembre de 2016, les Condicions Generals del compte són:

(C1)

Tipus de compte:

Estàndard ­ Persona física

(C2)

Període de maduració:

45 dies naturals

(C3)

Import mínim de conversió:

10 euros, tret de baixa de sistema.

(C4)

Quota de retirada anticipada:

5% 7%

(C5)

Quota d’acceleració:

0%

(C6)

Taxa per transacció:

0%

(C7)

Dates de liquidació:

Dies 10 i 25 de cada mes

(C8)

Període previ de petició:

Fins els dies 5 i 20 a les 23:59, respectivament.